maandag 21 april 2014

Engelen Om Ons Heen


Het is goed om op de Heer te wachten. Weet je dat Jezus iets kan doen en dat we het missen? Omdat we het niet zien, omdat we niet stoppen, omdat we niet kijken, we luisteren niet, we voelen het niet. Jezus kan veel vormen aannamen. Hij kan zijn voorkomen aanpassen. Als een Mens, als een Majesteit, als een Leeuw, als een Lam.

Lucas 18:8b
8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Dus we hoeven niet te zien om te geloven. Het is juist andersom.

Johannes 11:40
40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Verander hoe je spreekt. Spreek uit dat je gelooft. Ik geloof in engelen. Ik geloof dat ik een nieuwe creatie ben. Het oude is voorbij en het nieuwe is begonnen. We zijn in het nieuwe samengesmolten. Deze nieuwe realiteit is in ons gekristalliseerd. Ik ben nu multi-dimensionaal. Het Koninkrijk van de Hemelen is in mij. Ik ben niet alleen een mens; ik ben een nieuwe creatie. Ik ben iets gloednieuw. Het is in mij en rondom mij. Ik leef niet meer een normale mensenwereld, want ik ben hersteld naar het beginontwerp. Door het kruis, door de dood en door de opstanding van Christus.

Job 10:8a
8 Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd, geheel en volledig.

Ik ben klaar voor de toekomst want ik ben deel van de toekomst die in mijn verleden is gekomen voor de eeuw die komen gaat. Ik kan de toekomst zien omdat ik daar al ben geweest. Profetie is geschiedenis die staat te gebeuren.

1 Korinte 2:9
9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Hij openbaart het door zijn Geest. Hij openbaart zijn glorie in onze generatie. Iets wat alles overstijgt. Iets wat tijd en ruimte overstijgt. De hele schepping kreunt erom.

Romeinen 8:22
22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.

Romeinen 8:19
19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Alles wacht op de ware jij, de echte jij. Want wie ik was, is niet meer. Gekruisigd met Christus. Ik leef niet meer, maar Hij leeft in mij. Nu leef ik een ander bestaan. We moeten nu leren leven uit deze realiteit. De realiteit is nu anders. Je verschijnt nu in Sion bij God. Je bent gevoegd met Hem. Je bent één met Hem. Hij is in jou en jij bent in Hem. Jezus is in jou, de Vader is in jou, de Heilige Geest is in jou. Jezus is in de Vader en de Vader is in Jezus.

1 Korinte 6:17
17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).

We zijn één geest met Hem. We zijn getrouwd met Hem. We waren getrouwd met de zonde, maar we zijn nu gescheiden van zonde. Ik ben gestorven aan de zonde dus ik zit niet langer vast aan de zonde. Ik ben nu voor eeuwig getrouwd met Christus. Ik ben Zijn bruid. Wij zijn deel van de bruid. Wij zijn aan Hem gehecht. Je bent samengevoegd met Hem. En nu is daar een hele nieuwe wereld die om jou heen beweegt en in jou en door jou. Weet je nog die ladder van Jakob? Iedereen die getrouwd is met Christus heeft die ladder. Jezus zegt: Ik ben de Poort, Ik ben de Deur. Je zal de engelen op en neer zien gaan op de Zoon des Mensen. De rots waarop Jakob zijn hoofd legde was Jezus. Die plek was Jezus. Jezus is de recreatie van de creatie. Toen Adam viel en zijn bekwaamheid verloor om te zien, viel die deur potdicht dus wèrd Jezus deze deur. Jezus is de Deur voor ons. We moeten door Hem binnengaan. De Deur leeft in jou. Jakobs ladder in jou. Je bent een poort geworden. Hef je hoofd omhoog poort!

Psalm 24:7-10
7 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. 8 Wie is toch de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd.
9 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. 10 Wie is Hij toch, de Koning der ere? De HERE der heerscharen, Hij is de Koning der ere. sela

Wat als jij je nu zou openen? Wat als er openingen op de aarde zouden zijn? Als de kerk zich opent? Als zijn Bruid zich opent? Het is een opening, meer dan een ontwakening. Nu ben je getrouwd in een engelen arena, met de wolk van getuigen, de levende wezens, de berg Sion en de Vader. Je bent een burger van de Hemel. Je komt daar vandaan; je bent van boven geboren, je bent van boven gezeten. Je bent niet meer een mens zoals je was. Je bent nu anders. Nu moet het normaal gaan worden dat je met engelen wandelt. Het gaat normaal worden als je blauwe vlammen ziet. Je leeft in een wereld met bliksems. Je leeft in een wereld met glorieuze donders. We worden gecompast door een wolk van getuigen. Niemand gaat met pensioen in de geest. Iedereen blijft altijd iets hebben. Een functie in de eeuwige dimensie. Wij zitten in hun ruimte en zij zitten in onze ruimte. We zijn deel van die realiteit. Wij zijn daar en zij zijn hier. Wat wij moeten zeggen: God, open mijn ogen. Open mijn ogen. Open mijn ogen.

2 Korinte 4:16-18
16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

De kerk is geobsedeerd door het tijdelijke. Geobsedeerd door het zichtbare. Maar wie heeft in de raad van de Heer gestaan? Wie is daar boven in het onzichtbare?

Jeremia 23:18
18 Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

Wie heeft bij de besluiten van de Heer gestaan wat het hart van een natie kan veranderen? Kom vrijmoedig voor de troon van genade. Hij heeft je vrije toegang gegeven. Vrije toegang. Je ziet vaak dat als er iets waardevols is, dat er controversie omheen is. Kijk maar naar de strijd om olie in de Midden Oosten. Ook om de engelen is er controversie. Zij zijn zo waardevol voor ons, maar er is zo zoveel strijd om hoe we met ze om moeten gaan. De engelen zijn de andere helft van onze gemeenschap, maar satans plan om te verdelen en te heersen heeft goed gewerkt op dit gebied. Hij heeft een religieuze structuur ontwikkelt die niet op het Woord van God gefundeerd is waarin hij een apartheid heeft gemaakt waarin de engelen apart functioneren van de kerk. Als er gevraagd wordt wie er allemaal in onze kerk zitten, noemen we alleen maar mensen. Wij zijn de uitgeroepen, de ecclesia, de nieuwe creatie Lichaam van Christus wat getrouwd is in de raad van de Hemel die naar de berg Sion gaat en voor God komt die omringt wordt door ontelbare gemeenschappen van engelen die allemaal aangesteld zijn als dienaren voor ons om met ons te werken op multifunctionele manieren. We eren dit team niet. Het is als een groep die ten strijde trekt in de oorlog, maar de ene helft van hun eigen leger totaal negeert. We nemen geen tijd om te ontdekken wat ze doen. Er wordt in veel kerken gezegd dat als we met ze praten, dat we ze aanbidden of dat als we ze bestuderen, dat we ze aanbidden. We kunnen van alles bestuderen, maar engelen niet? Sommigen zeggen: we hebben geen engelen nodig, we hebben alleen de Heer nodig. Zo dacht Jezus er niet over. Wist je dat de meest belangrijke profetie door een engel gegeven is? Gabriel aan Maria. Voordat jij bestond, bestonden zij al, want zij juichten toen je geboren werd. Toen de aarde gemaakt werd juichten zij.

Job 38:6-8
6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? 8 Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?

God houdt van zijn engelen. Ze waren bij alles wat geschapen werd. Hij heeft hen tot een sociëteit gemaakt. Een cultuur van engelen stammen. Hij omringt Zichzelf met hen.
Toen een engel naar Zacharias kwam om de geboorte van Johannes aan te kondigen zei Zacharias: hoe kan dat nou, ik ben oud en mijn vrouw is te oud om kinderen te krijgen. En de engel zegt: Ik ben Gabriel, ik kom rechtstreeks van de troon! Het was een rationele reactie van Zacharias. Grieks denken. Dan zegt Gabriel dat Zacharias niet kan spreken tot de geboorte van Johannes. Mond dicht.
Gabriel gaat naar Maria met een profetie die nog gekker is: Maria, jij geliefde van God, jij zal een baby krijgen! En Maria zegt: ik heb nog geen gemeenschap met een man gehad. En Gabriel zegt: Dit kind komt uit de Geest. De Heilige Geest zal je overschaduwen. En Maria accepteert dit zonder twijfelen. Laat het aan mij gebeuren zoals het woord gezegd heeft. Let wel, deze engel komt even langs en gooit haar hele leven overhoop. Zacharias bad voor een kind en zou moeten springen van vreugde, maar zijn natuurlijke denken kan het Hemelse niet aan. Maria bad niet om zwanger te worden, want ze was nog niet getrouwd, maar ze krijgt het Kind aller kinderen en reageert met een hele andere instelling. Jozef heeft nu een verloofde die zwanger is geworden door de Heilige Geest, wat heel onwaarschijnlijk voor hem moest zijn. In een droom verschijnt Gabriel die aangeeft dat het klopt wat er gebeurd. Het is van de Heilige Geest. En hij heeft geloof en handelt ernaar. Hij heeft een droom en gelooft! Hij gelooft een engel. De engelen waren zo betrokken met de komst van Jezus. Toen Jezus geboren was verscheen er een engel bij de herders en hij zei: Groot nieuws! En als dat al niet genoeg is verschijnt er in eens een grote hemelse legermacht van engelen die het uitschreeuwen van vreugde! God wil zo graag zijn wonderen en daden delen met iemand. Ik wil daar deel van zijn. Onwetendheid is geen zegen. Ik wil niet wachten totdat de volgende leraar mij leert.

1 Johannes 2:27
27 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

Jezus zegt tegen ons: Ik wil mijn wereld met jou delen en zelfs meer dan dat, ik wil dat jij bent waar Ik ben en mijn Glorie ziet. Hij heeft ons overspoeld, Hij heeft ons tot zich genomen, Hij heeft zijn fantastische groep discipelen vrijgezet, want deze mensen waren steeds rondom Hem heen. Jezus was een prototype voor hen, een voorbeeld. Hij was de eerstgeborene van velen. Hij was het nieuwe geslacht. Toen Jezus in de woestijn was en de duivel Hem probeerde te verleiden kwamen er engelen om hem te bedienen. Jezus had een enorm bedieningsteam bij zich. Ook in tuin van Getsemane zijn er engelen bij Jezus. Neem deze beker, maar niet mijn wil geschiede maar Uw wil geschiede, mijn Vader. En Hij bloed zweet en als deze druppels op de aarde vallen juicht de aarde, want eindelijk is er een antwoord op het roepen van het bloed van Abel. De creatie werd gefrustreerd toen er een druppel bloed van Abel op de aarde viel en het zuchtte opluchting toen er een andere druppel verzoenend bloed op viel, namelijk dat van Jezus.

Lucas 22:43
43 En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.

Sommige christenen zeggen dat ze geen engelen nodig hebben, maar Jezus had ze wel nodig. Engelen zijn je vrienden die je helpen. Toen je werd verwekt uit het hart van God en God van je droomde in de baarmoeder van je moeder, werd er een boekrol gemaakt, uit goddelijke DNA van geluid en licht werd je samengesmolten van geest en vlees en Hij creëerde een gloednieuw wezen en daarbij stuurde hij een engel op je af. Een engel die vrijgezet werd om voor je te zorgen. Het zijn Ministers van de Overheid. Ze zijn er om je te helpen, om je te beschermen, je te bedekken, enz. Je hebt deze engel al sinds dat je een baby bent.
Hoe zou jij je voelen als iemand je hele leven al bij je is, maar die persoon heeft nog nooit een woord tegen je gezegd? Bijna iedereen vindt het eng om met engelen te praten, maar bijna iedereen in de bijbel praat met engelen. Het hele boek Openbaring is door een engel gegeven. Paulus zegt dat hij ons dringend oproept in het bijzijn van engelen.

1 Timoteus 5:21
21 Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid.

Hij schreef zijn boeken met engelen.

Kolossenzen 3:1-4
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Er is meer van jou in de hemel dan hier op aarde. We moeten ons mentaal gaan relokaliseren. We zijn verborgen in een andere realiteit. Als Jezus verschijnt, dan zal onze echte ik ook verschijnen. Ik wil de echte ik zijn. Ik wil in Hem alles doen en alles zijn. Ik wil leven vanuit wat boven is. We gaan de dingen op de aarde niet begrijpen tenzij we dit gezien hebben vanuit de Hemel. Kijk naar het boek van Job. Hij was een complete ramp, maar kennelijk was er iemand die dit allemaal zag gebeuren en heeft dit opgeschreven. Ik wil er ook deel van zijn. Ik wil ook weten wat er allemaal gebeurd, maar helaas kiezen we al jaren voor onwetendheid. Accepteer dat er onwetendheid in je leven is, zodat bekering je denken kan veranderen.
Kan er iets geweldigs naast je staan en dat jij het niet door hebt? Ik wil de wereld van mijn Vader kennen. Ik wil weten wat mijn Vader weet. Ik wil deel zijn van de dingen die Hij doet en dat gaat over wie Hij is en anderen om Hem heen. En als je deze wezens eert ga je merken dat ze om je heen zijn. Geloof is de substantie wat bewijs wordt uit het ongeziene. Dit is het leven in overvloed.

Johannes 10:10b
10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Dat je in convergentie leeft. Dat je in lijn leeft met jouw Hemelse Boekrol. Dit kan je niet zonder de hulp van engelen. Het is ons geleerd dat ze niet deel van ons zijn. Engelen zijn als wind en vuur. Kijk maar naar Pinksteren.

Matteus 3:11
11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Lucas 3:15-16
15 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, 16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Het vuur staat voor de engelen wereld. Jezus bracht de Heilige Geest terug in de mensenlevens, maar ook de engelen wereld die we verloren waren in de Tuin in Eden. Het huwelijk tussen de engelenwereld en de kerk werd tijdens Pinksteren weer als een functionerend Lichaam van Christus vanuit de heerschappij van Jezus neergezet.  De discipelen werden gedoopt in de Geest en in de engelenwereld. Het werd hun gewoon om omringd te zijn met engelen. Toen Petrus uit de gevangenis gehaald werd door een engel stond hij op de deur te kloppen en een dienstmeid zei tegen iedereen dat Petrus er stond. De aanwezigen zeiden dat het waarschijnlijk alleen zijn engel was. Misschien klonk de engel van Petrus zoals Petrus of deze engel leek op Petrus. Toen ze de deur opendeden en ze merkten dat het niet de engel was, maar Petrus zelf, waren ze verbijsterd.

Handelingen 12:13-15
13 En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was; 14 en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen, dat Petrus voor het portaal stond. 15 En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was.

Sommigen hebben engelen onderdak gegeven zonder dat ze het weten.

Hebreeën 13:2
2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Je kan ook zeggen: De andere helft van de cirkel is dat sommigen onderdak hebben gegeven aan engelen en ze wisten het. Soms zeggen we dat tegen elkaar dat we misschien wel engelen langs hebben gehad en we hadden geen idee. Laten we het ook hebben over dat we het wel wisten.

Job 22:28
28 Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.

Laten we het over deze dingen hebben en het naar ons toe trekken. Laten we erover praten en erin geloven. Laten we profetisch zijn en het over bestemming hebben. We komen in een tijdperk van engelen activiteiten die nog nooit gezien zijn. Er wordt een generatie vrijgezet die met engelen wandelt. Deze mensen worden gekenmerkt door vleugels en creatieve wonderen en geweldige tekenen. Jezus doet niet alleen wonderen door de Heilige Geest maar ook door zijn engelen. Engelen zijn deel van alles wat er gebeurd in de geestelijke wereld. Als Jezus komt rijdt Hij op de cherub.

Psalm 18:11 (2 Samuel 22:11)
11 Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.

Wat voor Hem uitgaat zijn de engelen. Als je de engelen ervaart betekent dat Hij ook dichtbij is, want Hij is daarachter.

Psalm 97:3
3 Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam.

Jezus wordt omgeven door vleugels, omgeven door ogen, en het is tijd voor ons om te zien. Dit is geen raar iets; dit ben jij! Het is wie jij echt bent. Dit is jouw echte ik en we zijn nog maar met het topje van de berg bezig. Engelen zijn wezens met een enorme historie. Het gaat terug naar het begin waarin ze juichten van vreugde. Ik wil niet langer onwetend zijn en het negeren.

Job 38:4-7
4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen?
6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

Jezus kent deze historie. Jezus wandelt met engelen. Hij kent ze en Hij stuurt ze. Hij stuurt Michael en Gabriel voor zijn voornaamste klussen. Lucifer wilde hen overschaduwen toen hij over de vuurberg liep en zijn lichaam bestond uit allerlei edelgesteente. Dit verloor hij en hij viel uit de hemel als een bliksem op de aarde en de aarde werd leeg en werd als een gevangenis voor hem. Wij zijn in het midden van deze oorlog en er is een duisternis over de aarde en de kerk is zo gefixeerd op wat de vijand doet. Ze kennen meer namen van demonen dan van engelen. Ze spreken meer tegen demonen dan met engelen. Ze zijn zich meer bewust van wat de demonen doen dan wat de engelen doen. Wat zegt God en wat zet Hij vrij? We zijn zo bezig met wat de vijand doet, dat we een vergrootglas pakken en het allemaal bekijken. Terwijl we geroepen zijn om God te vergroten. Waar jouw oog op gericht is vermenigvuldigd zich. Satan is krachteloos gesteld door het Kruis en hij is onder onze voeten gesteld. Hij is onder ons gesteld en hij is klein, maar we maken hem groot, omdat we veel te veel op hem focussen. Jezus wil jouw focus weer naar de Hemel trekken. De Kerk moet weer de focus richten op de dingen van de Hemel. Pak je vergrootglas en vergroot Hem. Maak Hem groot. Maak Hem groter in je leven.

Psalm 34:3
4 Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

Laat Jezus een leven, die niet gewoon is, vrijzetten over jou. De toekomst heeft nodig dat jij zoals Jezus met engelen wandelt. Deze engelen komen ons helpen en ook de zeven geesten.

Dit negeren van engelen hebben we ook gedaan met de wolk van getuigen. We hebben gezegd dat ze nutteloos zijn, ze hebben niks met ons van doen, ze zijn dood. Dat is wat de Kerk al jaren zegt. Als je een dood iemand hebt gezien is dat occult en je mag niet met de doden praten. God zegt dat Hij de God van de levenden is. De God van Abraham, Isaak en Jakob. Dit zegt Hij terwijl ze allang overleden zijn. Jezus ontmoette Elia en Mozes, omdat er een Hemel op aarde was en God is de Vader van één gezin. Eén gezin in de Hemel en op aarde. Wat er in de toekomst staat te gebeuren gebeurt niet alleen door een aardse kerk, maar ook door een Hemelse Kerk en de engelenwereld. We zullen allemaal samenwerken want we zijn één gezin.

Jesaja 60:2-3
2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

De Griekse gedachte is dat we educatie meer waarderen dan ervaring. Er zijn mensen die in de zakenwereld les geven terwijl ze nog nooit een zaak hebben gehad. Mensen die alles weten over de Grand Canyon, maar er nooit geweest zijn, want ze vinden het genoeg om de kennis er van te hebben.

Psalm 34:9
9 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.

Ga voorbij aan kennis en ervaar de Hemel. Trek een lijn en laat je verleden achter. Stap over die lijn en zeg dat een nieuwe creatie verschijnt. ‘Ik ga met engelen wandelen zoals Abraham deed.’ Ze zullen naar je huis komen. Toen God de mens schiep juichten de engelen om de vindingrijkheid van God. Ze zagen dat God niet zomaar een dier of zomaar een engel creëerde. Hij legde zijn essentie in dit wezen. De mens is de brug tussen deze twee werelden. En de engelen keken elkaar aan en dachten: gaat de mens ook voor God buigen zoals wij dat doen? Dit wezen, de mens, was gemaakt om in twee werelden te leven. Jezus heeft dit hersteld toen Hij opstond uit de dood. Jezus kwam als de tweede Adam.

 

 

 

 

 

 

 

maandag 24 maart 2014

In De Geest


 
 

Marcus 6:45-51
45 En terstond dwong Hij zijn discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, naar Betsaïda, terwijl Hij zelf de schare wegzond. 46 En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden. 47 En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee, en Hij was alleen aan land. 48 En toen Hij zag, dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen – want zij hadden de wind tegen – kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake tot hen, gaande over de zee; en Hij wilde hen voorbijgaan. 49 Toen zij Hem over de zee zagen gaan, meenden zij, dat het een spook was en zij schreeuwden luid. 50 Want allen zagen zij Hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 51 En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld.

 Johannes 6:16-21
16 En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Kafarnaüm. 17 En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen, 18 en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. 19 Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. 20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het, weest niet bevreesd. 21 Zij wilden Hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land, waar zij heengingen.

Jezus stuurt zijn discipelen in de boot voor een reis over een groot meer. Jezus blijft achter om op een berg te gaan bidden. Er komt een storm op het meer en de discipelen blijven midden op het meer steken. Jezus ziet in de geest dat ze problemen hebben, want Hij is nog steeds op de berg. Dan treed zijn geest uit zijn lichaam en loopt Hij over het water, want Hijzelf is nog op de berg. De discipelen zien zijn geest en denken dat het een spook is en Hij stelt ze gerust. ‘Ik ben het.’ Op het moment dat zijn geest aan boord van de boot komt worden ze meegenomen in de geestelijke dimensie en gaan ze van het midden van het grote meer in één seconde naar de rand van het meer. De wind is wonderbaarlijk gaan liggen. Zij waren niet alleen verbijsterd dat er iemand over het water liep, maar ook dat het een geest was. Daarom dachten ze dat het een spook was. Ze waren helemaal ondersteboven van wat ze gezien hebben en wat er gebeurd was.

Toen de geest Jezus over het water liep wilde Hij hen voorbij gaan. Waarom?

Exodus 33:18-19
18 Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. 19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.

Lucas 4:28-30
28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Iedereen die in de synagoge was wilde Hem in het ravijn gooien. Dat moeten honderden mensen geweest zijn. Deze boze menigte greep Hem vast en nam Hem mee. Ze hadden Hem dus vast. Mensen die van een ravijn gestort worden lopen niet vrijwillig mee; zij worden goed vastgehouden en worden pas losgelaten als ze van de rots gegooid zijn. Een woedende menigte die allen tegen elkaar aan duwen en drukken om dit te bewerkstelligen. Dan staan ze aan de rand van de berg, maar ineens verdwijnt Hij. Ze hebben Hem niet meer vast. Ze zien Hem niet meer. Hij loopt dwars door hen heen en ze merken er niets van. Ze staan daar rijendik zij aan zij aan de rand van een berg en Hij shift in de geestelijke dimensie.

Johannes 8:2
En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen.

Het hele volk kwam tot Jezus in de tempel. Dit waren honderden, misschien zelfs duizenden, mensen die tot Hem kwamen om Hem te horen.

Johannes 8:20
20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel; en niemand greep Hem, want zijn ure was nog niet gekomen.

Johannes 8:59
59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.

Een enorme mensenmenigte is aanwezig in de tempel, maar ze kunnen niet omgaan met wat Hij zegt. Ze ontsteken in woede en willen Hem stenigen. Jezus is nog in de tempel en verbergt zich. Hij shift in de geestelijke dimensie en verlaat de tempel zonder dat ze Hem zien. Je kunt je niet verbergen in een tempel met honderden mensen, maar hij verborg zich in de geestelijke dimensie.

Johannes 10:39
39 Zij trachtten Hem dan weder te grijpen, maar Hij ontkwam uit hun handen.
Lucas 24:30-31
30 En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. 31 En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden.

Verlichte ogen van het hart. Het is dus nodig dat onze ogen geopend worden, zodat we de openbaring van Jezus kunnen zien. Hij verdween in de geestelijke dimensie.

Marcus 16:12
12 Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven.

Lucas 24:36-39
36 En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; 37 en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. 38 Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? 39 Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.

Jezus komt uit de geestelijke dimensie met lichaam, ziel en geest.

Johannes 20:19-20
19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.

De deuren waren op slot en dan ineens staat Jezus in hun midden vanuit de geestelijke dimensie.

Johannes 20:26
26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u!

 
 

maandag 17 maart 2014

De Geestelijke Dimensie


De Geestelijke Dimensie

 

Soms spreekt de Heer in raadselen; in parabels. Soms legt hij Zichzelf niet uit. Soms vertelt Hij niet wat Hij nou net bedoelde of deed. Hij kan je in spanning laten. Soms vertelt Hij het niet aan jou maar aan personen generaties na jou. Dan legt Hij het pas uit. Soms duurt dat honderden jaren, want Hij hoeft zich niet uit te leggen aan jou. Hij hoeft zijn Heilige Geest niet uit te leggen aan jou. Of je ontvangt de Heilige Geest of je weigert de Heilige Geest, maar om de Heilige Geest te begrijpen?
 
Jesaja 55:8
8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN.

1 Korinte 2:10
10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

Hij openbaart zijn geheimen aan de dwaze mensen. Wij zijn de dwaze mensen, maar wij zijn waardig door onze onwaardigheid. Voor de mensen zijn we dwaas.
Pas op als iedereen goed over je spreekt, want zo spraken ze over de valse profeten.
Zijn we er klaar voor als God het wilde vuur stuurt? Zijn we er klaar voor als God de ontsteking aansteekt, de doos opblaast, de trein laat ontsporen, buiten de lijntjes gaat kleuren? Als Hij ons laat ontmantelen? Soms moet je ontmanteld worden voordat je bemanteld kan worden. Jesaja zag de Heer en Hij was ontmanteld.

Jesaja 6:5
5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien.

Hij was ontmanteld. Deze welbespraakte man ging ten onder. ‘Hoe kan ik hier zijn en dit zien?’ Dan komt er een engel die hem aanraakt en hem bemantelt. En God zet hem vrij als een stem die zelfs tot onze generatie spreekt.

Jesaja 60:1-3
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Voor wie was deze openbaring bedoeld in de generatie toen Jesaja op aarde wandelde? Wie begreep Jesaja toen hij op aarde liep? En zijn woorden echoën nog honderden, zelfs duizenden jaren later na.

Jesaja 61:1-2a
1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN.

Hij brengt hier de blijde boodschap al en niet de wet. Jezus genas blinden en gaf hun zicht terug. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk in die tijd dat Jesaja dat ontving?

Jesaja 66:8a
8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien?

Jesaja oversteeg tijd. Hij oversteeg het moment dat hij daar was, want hij tapte uit de eeuwige dimensie. Hij was een tijdreiziger, want hij zag de toekomstige realiteit en sprak dit uit in zijn eigen tijd, zodat Jezus deze woorden kon vervullen. Wij vormen dus de toekomst door wat we zeggen. Maak een decreet (een Koninklijk besluit) en het staat vast. Jesaja sprak het in het aanzijn en Jezus vervulde het. Dat is het rijk van de Geest en het Rijk van het Koninkrijk. Als realiteit werkelijkheid wordt komt het ongeziene in het geziene, want deze twee bestaan in dezelfde ruimte. Dit is vaak moeilijke kost voor de westelijke gedachtegang.

2 Korinte 4:18
18 Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Richt je blik op deze dimensie.

Matteus 6:19-20
19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

Kolossenzen 3:1
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Wij moeten onze ogen richten op deze dimensie; vastlijmen, ankeren, vastmaken, fixeren, focussen.
Toen Adam gemaakt werd kwam hij voort uit stof en adem. Twee werelden in één lichaam. De wereld van de adem van de hemel en de grond van de aarde. Deze twee werden samengevoegd tot één creatie die anders was dan al het andere. Niet zoals de dieren die alleen voortkomen uit de aarde en niet zoals de engelen die voortkomen uit de adem van God. Toen Adam viel verloor hij langzaam maar zeker de mogelijkheid om het hemelse ongeziene te zien. Voordat Adam viel zag hij de bomen, de engelen, God en hij zag satan als een slang. Er was geen belemmering voor hem, want alles was open. Toen Adam en Eva vielen, viel die deur dicht.
Zeven (getal van de volheid/vervulling) generaties later kwam er iemand langs die Henoch heette. Hij was een man van een andere geest. Door geloof werd hij opgenomen in de hemel. Hij hield zich bezig met wat verloren was gegaan (Pre-kruis!). Hij hield zich bezig met de ongeziene realiteit van de hemel. God heeft een grote droom voor de Henoch generatie en het heeft te maken met de Geest. Mensen die de grenzen tussen deze dimensie en de hemelse dimensie laten vervagen.
Hoeveel kan ik in de geestelijke wereld zijn? Kan ik op elk moment verdwijnen naar de geestelijke dimensie zodat je me niet meer ziet? Jezus deed het ook. Hij verdween voor de ogen van mensen.

Lukas 4:29-30
29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Hij stapte in het ongeziene. Ze konden Hem niet zien. Hij was nog steeds op dezelfde plek en wandelde. Hij was daar met engelen en het Koninkrijk. Maar ze konden het niet zien. In het boek Daniël kwam er een hand uit het ongeziene en schreef op de muur.

Daniël 5:5
5 Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand, die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven, en de koning zag de rug van de hand, die aan het schrijven was.

De knecht van Elisa werd de ogen geopend voor de geestelijke dimensie.

2 Koningen 6:17
17 En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

Hoeveel van de hemel kan op aarde komen en hoeveel van ons kan in de hemel zijn? Dit zijn de dingen waar in God ons wil leren in deze generatie. Hij wil veel meer doen dan wij ooit van Hem gevraagd hebben of gedacht hebben. Hij wil dat we in de dimensie van zijn Zoon komen en dat is de geestelijke dimensie. Als we bidden komen we in deze dimensie voor de troon.

Hebreeën 4:16
16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Er zijn daar engelen, de volmaakte heiligen, de kerk van de eerstgeborenen, het bloed wat spreekt, Papa God, Jezus, het Koninkrijk, de hemel, het nieuwe Jeruzalem en de berg Sion. Hoeveel kunnen we wandelen in deze dimensie? Hoeveel is het mogelijk voor ons om te zien van deze dimensie? Het manna kwam ook uit deze dimensie.
God wil de grenzen tussen zijn dimensie en onze dimensie zo laten vervagen dat je niet meer weet wat echt is en wat niet.
Petrus had ook zo een ervaring. Petrus had niet door dat wat hij meemaakte de realiteit was. Petrus zat in de gevangenis toen een engel hem fysiek aanstootte en zei tegen hem dat hij snel op moest staan.

Handelingen 12:7-11
12 En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn handen. 8 En de engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed aldus. En hij zeide tot hem: Sla uw mantel om en volg mij. 9 En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet, dat het werkelijkheid was, wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. 10 En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen, gingen zij één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. 11 En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: Nu weet ik waarlijk, dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte.

Hoever kan je gaan in de dimensie van de Geest? Ons is iets beter gegeven. Hij heeft dit bereid voor ons. Iets beter dan wat Mozes had. Ga maar eens na wat Mozes allemaal meegemaakt heeft. En toch heeft God iets beters voor ons. Hij heeft God gezien. Wij zijn overgeplaatst in iets nieuws. Wij zijn deel van het Koninkrijk van de hemel. Wij zijn deel van een nieuwe orde. Wij zijn een nieuwe creatie.
Het woord creatie is niet alleen een nieuw mens, maar een nieuwe wereld, een nieuw universum. Jij bent een nieuwe realiteit. Je bent een realiteit van het Koninkrijk. Een realiteit van de hemel. Je kunt op en neer bewegen en naar voren en naar achteren. Je kunt de hele aarde over. Hoe kan dat? Jouw geest is één met Zijn Geest.

1 Korinte 6:17
17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).

God is overal en daarom kunnen wij overal zijn. Als Hij naar de hoogste berg gaat ben je daar, als Hij naar de diepten gaat ben je daar. Wij zijn goddelijk opgenomen in zijn goddelijke wezen en we zijn een nieuwe creatie in Hem geworden. In Hem leven wij en bewegen wij. Wij kunnen buiten onszelf staan. Wij zijn niet langer gelimiteerd door tijd of ruimte. Johannes werd meegnomen naar de toekomst (Openbaringen) en Mozes werd meegenomen naar het verleden (Genesis). Abraham keek door het venster van de tijd en zag de dag van Jezus en hij verblijdde zich.

Johannes 8:56
56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

God wil trances en dimensies openen. Een trance is een doorgang/poort om dit te ervaren. Het is een staat/gemoed wat over je komt. Dit is niet ver weg voor je of alleen beschikbaar voor aparte mensen. Het is het toestaan van de aanwezigheid van God die op je komt. Wil je het drinken en het eren? Dan neemt het toe. Sta het toe dat het toeneemt. Je oefent zijn aanwezigheid en opent deze dimensie zich om je heen. Je wordt als het ware gekaapt. Net zoals Paulus. Hij werd meegnomen naar het paradijs. Hij wist niet eens of zijn lichaam er ook bij was.

2 Korinte 12:2-4
2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Het was zo echt dat hij niet wist of zijn lichaam er ook bij was. Johannes was in vervoering in de Geest toen hij een stem hoorde als een hard trompetgeluid.

Openbaringen 1:10
10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.

Hoe kunnen we deze dimensie eren? Hoe zorgen we ervoor dat dit in ons groeit? We kijken om te zien als we toe naderen met de ogen van ons hart in deze dimensie. Als deze dimensie onze focus wordt. Als we onze ogen hierop fixeren.

Efeze 1:17-18
17 Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen.

We moeten hier niet bang voor zijn. We moeten dit omarmen. Je moet jezelf hierop fixeren. God zoekt mensen die klein beginnen maar eindigen als Henoch en God gaat dit versnellen. Dit hoeft geen lange reis te zijn en dit hoeft niet lang te duren. Veel mensen die hierin ervaring hebben zeggen dat als je eenmaal hiervoor kiest dat het accelereert. God neemt je mee van genade tot genade en Hij neemt je mee naar nieuwe dimensies van Zijn Geest en Zijn glorie. Hij neemt je mee naar de dimensie van extase. God zegt steeds vaker dat Hij niet meer alleen naar jou wil komen, maar dat Hij wil dat jij naar Hem toekomt. Dat we in zijn dimensie kunnen komen. Hoe kom ik daar? Dat is wat God vrijzet. Je bent in zijn aanwezigheid en je focussed je op deze dimensie. In het begin voel je dat er iets veranderd is. Je begint de ruimte te ervaren van deze dimensie, omdat jij je overgeeft aan de Geest. Je kunt dit zelf initiëren. Sommigen zeggen dat je er voor moet wachten en dat je dit niet zomaar even kan doen alsof je een speciale zalving moet hebben. Net zoals vroeger gezegd werd over profetie, dat je moest wachten totdat de geest van profetie over je komt, maar dat hoeft niet. Je kunt toenadering zoeken. God geeft deze capaciteit om de hemel te naderen.

Jacobus 4:8
8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Vroeger dacht men ook dat je niet zomaar in tongen kon spreken en dat je moest wachten totdat het je overkwam. Wachten we ook als we voor genezing bidden op die speciale zalving? Ik hoop het niet. Of ga je er gewoon voor en dat God het openbreekt door jouw geloof. Hoe naderen we deze dimensie? Door geloof. Jij hebt de capaciteit om de kamer te verlaten. Je hebt dit ontvangen doordat je een nieuwe schepping bent. Je bent één met Hem. En we geven ons over aan de Heilige Geest en Hij laat ons zien wat Hij wil laten zien. Hij wil zijn geheimen met ons delen.

Psalm 25:14
14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Als we Hem vrezen laat Hij ons zijn geheimen zien en door deze geheimen krijgen we kennis. Openbaringskennis. Iedere openbaring komt uit deze dimensie. In deze dimensie is alles wat jij nodig hebt. De bronnen die je nodig hebt. Het is de dimensie van zijn Koninkrijk en de dimensie van zijn Zoon. Hij kan je meenemen naar de hemel, de hemelen, het universum, de maan, de andere kant van de aarde, naar de regering, naar de toekomst, naar het verleden; alles is mogelijk voor degenen die geloven. Wie wil dit zien? Wie wil zien wie hij is in de toekomst en het nu hebben en deze plaats nu innemen?
Abraham nam de identiteit van de Abraham van de toekomst aan. Eigenlijk zijn er twee Abrahams. Een Abraham van de toekomst; vader van vele natiën, en er is een Abraham van het verleden; oud en kinderloos. Hij nam de identiteit aan van een vader van velen. Hij bracht de toekomst versie van zichzelf in de tijd waarin hij toen leefde. Hij kleedde zichzelf, praatte als, wandelde als de Abraham die hij bedoeld was om te zijn. Zo werkt de dimensie van het Koninkrijk. Je accelereert de transitie in de geheime plaats. Transitie is de plaats tussen waar je nu bent en de plaats waar je gaat komen.

De manier om dit proces te versnellen is om jezelf een begrafenis te geven. De situaties waar je in zit, wie je was, enzovoort; laat het voor dood achter. Accepteer dat het voorbij is. Probeer het niet meer op te wekken. Blaas geen leven meer in deze lendenen. De oude jij is weg, de oude kerk is weg, de oude baan is weg, je oude huis is weg, de oude connecties zijn weg. Dood. Het heet convergentie wat staat voor de shift die aanstaande is. Je accepteert dat je opnieuw gedefinieerd wordt. Niet door wat er in het verleden is gebeurd, want wie je was in het verleden heeft niks te maken met wie je bent in de toekomst. Kijk in de toekomst hoe Vader zich jou voorstelt. Dan begin je het jezelf toe te kennen, je toe te eigenen, en jezelf ermee te bekleden en de zalving die daarbij hoort. Je zult gaan worden de persoon die je zou moeten zijn in de toekomst in het hier en nu. Dat betekent dat er om je heen een shift plaatsvindt en dat geeft spanning in de geest en dat accelereert. Het accelereert de bedoelingen van God.

Sommige mensen vertragen dit proces door niet te accepteren dat wie ze waren nu dood is. Er wordt dan geprobeerd delen van die tijd weer op te wekken. Maar alles is voorbij; wie je was, wie je zegt dat je was, de manier waarop je functioneerde is voorbij, de manier waarop je gezalfd was is voorbij, want alles wat je tot nu gedaan hebt is inferieur vergeleken met wat God NU op je wilt vrijzetten in een nieuwe dispensatie van zijn Geest wat geopend wordt op aarde. Kijk terug en accepteer je dood en kijk in de toekomst in wie we moeten zijn door de ogen van geloof en we dromen met God en we cultiveren de realiteit die God voor ons heeft geschilderd en dan beginnen we ons zo te kleden en toe te eigenen. Als we toenadering zoeken met het Koninkrijk zien we wie we zouden moeten zijn. Je hebt nu de capaciteit om toenadering te zoeken met de geestelijke wereld. Dit doe je door GELOOF. Door geloof zie je. Stel je verbeelding ondergeschikt aan de ogen van je hart naar deze dimensie. Het zal in het begin lijken alsof je het zelf verzint, maar was het niet zo dat tongentaal in het begin ook zelf verzonnen leek? Voelde profetie niet zelf verzonnen de eerste keer dat je profeteerde? In het begin lijkt het dwaas, maar als je eenmaal in de toekomst bent geweest of je hebt merkbare verandering gebracht aan waar God je naar toebracht lijkt het ineens niet zo dwaas.

Marcus 10:15
15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.

Dit zal je gebedstijd dramatisch veranderen. Het zal erg moeilijk worden in je kamer te blijven als je gaat bidden. Je wordt naar allerlei plaatsen meegenomen door de Heilige Geest. Het zal bizar klinken en lijken, maar dit is de dimensie waar God ons in roept. Wij zijn koning in deze dimensie die rechtvaardigheid en gerechtigheid loslaten op aarde, want de hemelen behoren aan God, maar de aarde behoort aan de mensen.

Psalm 155:16
16 De hemel is de hemel van de HEER,
de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

Als jij het decreet geeft wordt het vastgesteld, want de hemel zoekt naar toestemming.

Matteüs 18:18
18 Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

Jij bent degene die het bindt en jij bent degene die het ontbindt. De ogen van God gaan over de aarde en God wil dat wij met hem meekijken. Hij wil dat mensen zien wat Hij ziet; zijn wereld. Ik wil alleen doen wat ik de Vader zie doen. Jezus zag Natanaël voordat Hij hem ontmoet had. Jezus zei dat Hij hem zag zitten bij de boom.

Johannes 1:49
49 Natanaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom.

Hij was bezig met de dimensie van de Geest. Jezus kende ook gedachten van mensen zonder dat ze iets zeiden.

Matteüs 12:25
25 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.

Jezus kende hun gedachten, zonder dat ze Hem vertelden wat ze dachten. In de dimensie van de Geest kun je de gedachten van mensen kennen. God zal deze dingen aan je openbaren. En het allemaal puur, schoon en heilig, want in de hemel kent iedereen elkaar en is niets verborgen. Iedereen wandelt in het licht, want Hij is licht. Er is geen duisternis in de hemel en geen schaamte. God openbaart niets om iemand te beschamen. Hij is juist degene die ons bedekt en beschermt. Hij bekleedt ons.

Soms kunnen engelen je escorteren in deze dimensie. We hebben allemaal engelen. God wil dat we ze leren kennen en dat we ons met hun bezig houden. Als je ze eert en je met hen bezig houdt begin je onderscheidt te krijgen wanneer ze in actie komen. Als je ze eert en je merkt dat ze in actie komen stuurt God nog meer engelen om te helpen.

Wie wil dat God ons laat zien wat Hij voor ons heeft vanuit het perspectief in de hemel? Zijn engelen kunnen dat komen brengen. Des te meer je deze realiteit eert hoe meer het zal gaan bewegen in je leven.

Hoe doe je dat? Door het te zoeken en je ermee bezig te houden. Richt je ogen niet op wat je kunt zien maar op wat je niet kan zien. Er zijn engelen overal rond om ons heen en allerlei verschillende engelen met verschillende functies. Door dit te oefenen zullen we ook onderscheidt hierin gaan krijgen. We mogen leren, want we zijn als kinderen. God kan je meenemen in de geestelijke wereld en je naar een planeet brengen. Hij wil je zijn schepping laten zien.
Het is interessant dat de bijbel begint met een mens die in de geestelijke dimensie leeft (Adam) en eindigt met een mens die in de geestelijke dimensie leeft (Johannes). We komen in dagen van goddelijk, voorbestemde verschijningen. Visioenen, dromen, extases. We kunnen als kerk hier niet van wegrennen. Dit zijn de dingen waar we het over moeten hebben. We moeten het met elkaar hebben over onze geestelijke ervaringen waar er geen vrees voor is en we deze dingen eren, waar we fouten mogen maken, zodat we er van leren en groeien. We zijn niet bang om fouten te maken, want fouten zijn een platform naar het volgende niveau. Als we dit zoeken zullen we hierin opgenomen worden.
Als dit lastig te vatten is accepteer dan dat je oude versie van wie jij bent dood is. De nieuwe jij kan dit, mag dit, doet dit. Accepteer dat je kunt zien, horen, vliegen, ik kan ingaan, ik kan uitgaan, ik kan opgaan, ik kan afdalen, ik kan binden, ik kan ontbinden. Maak je deze realiteit eigen. Richt je ogen op deze realiteit en zeg dat dit van jou is. Ik ga in de Geest.

Dit deed de profeet Zacharia 6 hoofdstukken lang. De ene geestelijke reis na de andere. Hij ziet Jozua, de hogepriester, bij God maar hij heeft vieze kleren aan. En Zacharia beïnvloed wat God met Jozua doet. Zacharia zegt dat ze een schone tulband om moeten doen bij Jozua en de engelen doen het. Zacharia is niet alleen in een ontmoeting met God van iemand anders, maar hij beïnvloedt het ook nog ‘s.

Zacharia 3:5
5 Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond.

Paulus krijgt ook een droom waarin een Macedonische man voorkomt.

Handelingen 16:9
9 Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’

In de geestelijke dimensie kan je in dromen van mensen komen als God je daar naar toe leidt. Dit rekt ons voorstellingsvermogen. Dit rekt ons omdat God meer kan doen dat we ooit zullen bidden of beseffen.

Johannes 10:10b
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Dit is het leven van overvloed wat Hij ons beloofd heeft. En het beïnvloedt de natuurlijke wereld. Toen Mozes de tabernakel maakte, maakte hij een kopie van wat hij gezien had in de hemel. God wil dat je gaat kopiëren hoe jouw woonplaats eruit ziet in de hemel, het onderwijssysteem in de hemel, de muziek van de hemel. Op aarde zoals het in de hemel is. Dit is niet alleen het evangelie van het kruis, maar het evangelie van het Koninkrijk. Rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Het koninkrijk is een systeem. Een systeem wat alles kan beïnvloeden. Is het jouw doel dat je iedereen gered wilt krijgen of dat je de aarde vult met zijn glorie? De glorie is de goedheid van God; zijn natuur. God wil dat we zijn natuur uit de hemel meenemen en het gaan manifesteren, zodat mensen technologie gaan uitvinden die niet schadelijk is voor het milieu.
We zijn deel van de Henoch generatie. We gaan in en uit deze dimensie. Henoch ging voortdurend in en uit de geestelijke dimensie totdat het hem opslokte. Dit is wat Ezechiël deed. Ezechiël werd aan zijn haar naar de geestelijke dimensie getrokken.

Ezechiël 8:1-3a
1 In het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde der maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda vóór mij zaten, viel daar de hand van de Here HERE op mij. 2 En ik zag en zie, daar was een gedaante, als van vuur; vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden was vuur; en vanaf zijn lendenen naar boven had het de aanblik van een lichtgloed, schitterend als metaal. 3 En Hij strekte iets uit, dat de vorm had van een hand, en greep mij bij een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen aarde en hemel.

Hij zat dus met mensen in een huis. God greep hem bij zijn haar en trok hem tussen hemel en aarde en hij zag Jeruzalem en hij had interactie daarin. En de Heer bracht hem weer terug. Daniel maakte dit ook mee. Daniel is een prototype van de generatie die nu aan het opstaan is. Openbaring over regering.
Hoe kunnen we de boodschap hebben dat de hemel het voor het zeggen heeft? Daniel was bezig was met de dimensie van het Koninkrijk. Hij zei: ‘ik lig ‘s nachts in mijn bed en er komen visoenen en ik zie ze. Hij zegt wel ongeveer tien keer dat hij blijft kijken naar deze visoenen. Elke keer als hij iets zag en het werd hem duidelijk wat deed hij dan? Hij bleef kijken (Daniel 7 en verder). Hij bleef toenadering zoeken met de dingen die hem werden getoond. Misschien vind je het niet zo belangrijk als je in bed ligt en je ziet allerlei dingen, maar de bijbel geeft hoge mate van importantie aan deze dingen. Daniel had ontmoetingen bij de rivier, een man verschijnt aan hem. Ezechiël had dit ook; hij was aan het wandelen en de hemelen openden zich.
God wil deze genade op ons uitstorten. Hij wil ons een genade geven waarmee we in en uit de geestelijke dimensie kunnen. Dit is waar ze vroeger in wandelen en waar we nu weer voor geroepen zijn. Wat zou er gebeuren als een groep toenadering zou zoeken met de geestelijke dimensie? Om dit allemaal te omhelzen moeten we de dood van het christendom zoals we het kennen moeten aanvaarden. Samen zijn we in de geestelijke wereld. Mensen die zomaar verdwijnen voor je ogen. Sommige mensen worden naar zendingsgebieden gestuurd zonder het vliegtuig te nemen.
Wat gebeurd er als een generatie gaat opstaan om zijn erfdeel in te nemen? Wat gebeurd er als een generatie het evangelie voor 100% aanvaard en de werken gaan doen die Jezus deed. Laten we starten met de werken die Jezus deed. Het is zelfs meer dan dat namelijk natiën discipelen. Ga niet discipelen maken in natiën, ga en maak discipelen VAN natiën. Dat betekent dat een heel systeem van een natie in een discipelschap komt; een mentoring van het Koninkrijk van de hemel. Dat is wat Daniel en Jozef deden. Werd iedereen een Israëliet, een Hebreeër of een Jood? Nee. Maar ze kwamen allemaal onder de autoriteit van de dimensie van het Koninkrijk. Iedereen daar wist dat de hemel regeerde. Het decreet van de Koning ging het hele land rond dat de God van Daniel God is en dat de hemel regeert. Dit gaat over een Koninkrijk en een Koning. Dit gaat over de bomen in de hemel die genezing voor de natiën hebben. Dat is voor het hier en nu, want in de toekomst zijn deze natiën al genezen. Alles wat in de bijbel staat is voor het hier en nu, want waarom zou God ons zijn woord anders gegeven hebben. Na dit leven op aarde zal alles ons duidelijk worden in de hemel en hebben we geen bijbel meer nodig.

Ezechiël 47:12
12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

Deze hemelse bomen geven de genezing voor de natiën in deze tijd. Uit deze dimensie brengen we de openbaring van de genezing van deze bladeren en wat zij dragen in het systeem van de aarde waarin ze zullen infiltreren.

Matteüs 13:33
33 Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.

Het Koninkrijk van God zal in deze laatste dagen alles desemen. De kennis van de glorie van God zal de aarde vullen.

Habakuk 2:14
14 Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.

Iedereen zal van de goedheid van God horen. Atheïsme komt tot een einde. Omdat het Koninkrijk zichtbaar wordt gemaakt. Er zullen tekenen in de hemel zijn en op aarde.

Joël 2:30
30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.
 
Dit zijn niet meer de dagen dat we alleen maar in geloof leven, maar dit zullen de dagen worden dat we in demonstratie zullen leven vanuit geloof. Wonderen, bovennatuurlijke dingen, geweldige bewijzen van de opstanding. Jezus liet zien en leerde (Handelingen 1:2). En we komen in de die tijd terug en het is al nu gecultiveerd in jou. Je bent een poort en er zit een ladder in jou. Alles wat je nodig hebt zit daar in. Het begint allemaal met jou en Jezus. Jij en Jezus in een liefdesrelatie. En in deze liefdesrelatie zegt Hij: ‘Kom hierboven! En Ik laat je zien wat er gaat gebeuren.’ Dan ga je zien wat er moet gebeuren en dat laat je geboren worden hier op aarde. Je laat een nieuw systeem geboren worden hoe we met prostituees moeten omgaan. Hoe we met baby’s moeten omgaan. Uitvindingen. Hemelse technologie zal zo enorm resultaat boeken dat ze zullen zeggen dat het op magie lijkt. Maar het zal geboren moeten worden uit het de dimensie van het Koninkrijk. Dit zit allemaal in de Hemel. We produceren hier op aarde wat we gezien en gehoord hebben in de Hemel. Dat is het ultieme niveau waarop God ons wil hebben. Als we onder de regering en discipelschap van de geest van de vreze van de Heer komen. Als dat klinkt alsof we hier nog niet klaar voor zijn, komt dit omdat we hier niet mee bezig zijn en geen toenadering in zoeken. Kunnen we in een constante flow zitten van zien en horen? Zoals Jezus was op de aarde zo zullen wij ook zijn. De dingen die Jezus deed zullen ook wij op de aarde doen.

1 Johannes 4:17b
17 Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Dat betekent dat het zien in de geestelijke wereld niet alleen over een klein visioen gaat, maar het is de wereld waarin je leeft. Dat betekent dat als je ‘s ochtends opstaat en je koffie hebt aan de tafel er een engel bij zit en met je kletst die je verteld wat er vandaag allemaal op het ‘hemelse programma’ staat. Engelen kwamen bij het huis van Abraham met de Heer en Abraham kookte lam voor ze en at met ze. Het evangelie houdt in dat Hij steeds bij ons komt en zichzelf wil openbaren aan ons. Eén van de laatste gebeden van Jezus voor Hij stierf was dat Hij wilde dat wij zouden zijn waar Hij was en dat we Zijn glorie zouden zien.

Johannes 17:24
24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.

Deze uitnodiging is zo wijds en open. Elke tekst in de bijbel is een uitnodiging. Het woord van God is niet bedoeld om alleen maar te kennen, het is de bedoeling dat we dit eten. Het is voedsel en het is bedoeld om in je te komen zodat je DNA veranderd, in je denken, in je realiteit. Voor de dingen die komen gaan; God gaat de mysteries van de hemel openbaar maken. Hij zal openbaren hoe we dit kunnen doen. Als je denkt dat dit niks voor jou is, accepteer dan je eigen dood. Anders blijf je voor de rest van je leven in die transitie hangen totdat je accepteert dat die persoon met die gedachten dood is. De persoon die hier niks van de openbaringen van de hemel, regering, enzovoort weet, is dood. Die persoon bestaat niet meer. Je bent een nieuwe creatie die weet, die hoort en die ziet. Weet je niks van wetenschap, economie, educatie, zakenwereld, enzovoort? Die persoon bestaat niet meer, want nu is alles mogelijk voor degenen die geloven. De economische depressie gaat niet over het feit dat er minder geld is; het geld ligt alleen in andere handen. God zegt dat de rijkdom van de wereld naar de kinderen van God komt. Als je het verlangen hebt om hierin te leven zal het gaan leven. Het begint met een honger, een verlangen.

Als deze woorden je inspireren, wie weet waar je over een paar jaar zal zijn en wat je zult doen. Hoe groot is jouw toekomst? Hoe groot kan het zijn? Kunnen we dromen over toekomsten die onmogelijk zijn? Met God is niks onmogelijk. Met het geloof als een mosterdzaadje kunnen we bergen verzetten en de berg zal in de zee geworpen worden. Dit gebeurd in de hemel. God wil dat deze hemelse bergen op de aarde geworpen worden en dat mensen overstelpt worden met hemelse rijkdom. De berg van kennis, de berg van wijsheid, de berg van genezing, enz. Zoals Salomo die een hemelse berg wijsheid over zich kreeg. Jezus was en is groter dan Salomo en wij zullen grotere dingen dan Jezus doen. God wil grote steden en natiën door ons bouwen, natiën discipelen en daardoor zullen de natiën de glorie van God zien.

Jesaja 60:3
3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Gehele natiën zullen gediscipeld worden door de Heer. Steden, gebieden en landen die in duisternis leven zullen overspoeld worden door het Licht. Het Koninkrijk der Hemelen is nabij. Het is op de aarde. God heeft grote ambities. Natiën als erfdeel.

Psalm 2:8
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,
de einden der aarde tot uw bezit.

Wat is het erfdeel in de heiligen? Natiën. Dat is het erfdeel wat in je woont. Je bent één ervaring verwijderd van dit alles. Je bent één ervaring verwijderd van dit alles. Je bent één ervaring verwijderd van dit alles. Misschien ervaar je dit niet vandaag, maar morgen. Salomo ging naar bed zoals jij en ik. Jezus ontmoette hem in de nacht en vroeg: wat wil je? ‘Vertel me hoe ik moet regeren.’ Hij kreeg wijsheid en alles erbij.

Matteus 6:33
33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

God zoekt mensen die hem vragen: ‘Vertel me hoe ik moet regeren in mijn leven. Vertel me hoe ik mijn erfdeel moet regeren.’ Salomo wilde rechtvaardigheid en gerechtigheid vestigen op aarde vanuit het Koninkrijk en hij kreeg alles. Je hebt alles in je capaciteit om te doen wat de Vader wil. Er zijn goede werken die Hij voorbereid heeft die je kuntn doen.
Wie wil het boek wat over jouw leven gaat vervullen? Waarom ga je dat boek niet lezen? Waarom ga je dat boek niet leven? Als je dit boek gaat lezen zal het je hart breken. Er staat alles over jou in; wanneer je geboren zou worden, waar je geboren zou worden, je naam, je ouders, je relaties, het is allemaal met de hand geschreven door Papa. Als je het leest dan smelt je. Hij wil alles vrijzetten wat Hij heeft in jou heeft gelegd. Het geeft hem vreugde om dit te doen.

Lucas 12:32
32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Zoek Hem en wacht op Hem. Zoek toenadering en Hij neemt je mee naar waar Hij is.

Jesaja 40:31a
31 Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden.